STAPHYLINIDAE
Oxyporinae
 

Oxyporus maxillosus

Oxyporus rufus