BUPRESTIDAE
Chrysobothrinae

Chrysobothris affinis

Chrysobothris chrysostigma

Chrysobothris igniventris

Chrysobothris solieri