SCARABAEIDAE
Dynastinae
 

Oryctes nasicornis

Oryctes nasicornis

Pentodon idiota

Phyllognathus excavatus

Phyllognathus excavatus