ENTIMINAE
Tribus Otiorhynchini
 

Otiorhynchus armadillo

Otiorhynchus armatus

Otiorhynchus atroapterus

Otiorhynchus auricomus

Otiorhynchus aurifer

Otiorhynchus bisulcatus

Otiorhynchus cardiniger

Otiorhynchus chrysocomus

Otiorhynchus crataegi

Otiorhynchus difficilis

Otiorhynchus foraminosus

Otiorhynchus fuscipes

Otiorhynchus gemmatus

Otiorhynchus geniculatus

Otiorhynchus halbherri

Otiorhynchus laevigatus

Otiorhynchus lepidopterus

Otiorhynchus ligustici

Otiorhynchus meridionalis

Otiorhynchus montivagus

Otiorhynchus morio

Otiorhynchus navaricus

Otiorhynchus niger

Otiorhynchus nodosus

Otiorhynchus obsidianus

Otiorhynchus orbicularis

Otiorhynchus ovatus

Otiorhynchus pauxillus

Otiorhynchus perdix

Otiorhynchus pinastri

Otiorhynchus porcatus

Otiorhynchus raucus

Otiorhynchus rugosostriatus

Otiorhynchus salicicola

Otiorhynchus scaber

Otiorhynchus sensitivus

Otiorhynchus singularis

Otiorhynchus squamosus

Otiorhynchus subdentatus

Otiorhynchus sulcatus

Otiorhynchus sulphurifer

Otiorhynchus tristis

Otiorhynchus uncinatus

Otiorhynchus varius

Otiorhynchus veterator