ENTIMINAE
Tribus Peritelini
 

Caenopsis fissirostris

Peritelus sphaeroides

Simo hirticornis2

Stomodes gyrosicollis